Tarım Bakanlığı AB Hazırlık Çalışmalarına Hız Verdi

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB tarafından Türkiye’ye müzakere tarihi verildiği 17 Aralık 2004 sonrasında uyum çalışmalarına hızlandırdı.

 

Türkiye’nin 1999 yılında Helsinki Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ne adaylığının kabul edilmesinden sonra, adaylık sürecinde tarım ve balıkçılık alanlarında yapması gereken uyum çalışmaları, Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) ile ortaya konmuş ve Türkiye tarafından bu belgelerde yer alan konuların ne şe-kilde ve hangi takvime göre gerçekleştireceği hususu ise, Ulusal Program’da (UP) belirtilmişti.

Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program’da yer alan hususların gerçekleştirilmesi ve AB’nin tarım müktesebatına uyum çalışmaları, AB Genel Sekreterliğinin koordinas-yonunda oluşturulan ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesine bağlı olarak çalışan 7 Alt Çalışma Grubu vasıtasıyla yürütülü-yor. Alt Çalışma Grubu toplantılarına; Üniversite, Sivil Toplum Örgütleri ve Özel Sektör Kuruluşlarının temsilcileri de katılmakta ve katkıda bulunu-yorlar.

Bu Alt Çalışma Grupları; Yatay Düzenlemelere Uyum, Veterinerlik, Bitki Sağlığı, Kontrol, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma ve Ormancılık ve Ortak Piyasa Düzenlerine Uyum’dan oluşuyor.. Gerçekleştirilen “Tarama-Screening” çalışması ile, AB’nin tüm “Tarım” ve “Balıkçılık” müktesebatı belirlendi ve karşılığı Türk mevzuatının bulunup bulunmadığı, karşılığı var ise uyumlu olup olmadığı tespit edildi. Uyumlu olmayan mevzuatın uyumlu hale getirilmesi ve karşılığı bulunmayan mevzuatın da çıkarılması için gerekli çalışmalar yürütülüyor.. Uyum açısından önem ve öncelik taşıyan mevzuat ise Türkçe’ye tercüme edildi.

Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun, Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Üretici Birlikleri Kanunu ve Organik Tarım Kanunu yasalaştı.

Diğer taraftan, AB tarımına uyum kapsamında 14 adet Yönetmelik ve 21 adet Tebliğ yürürlüğe konuldu. 9 adet Kanun Tasarısı üzerinde de çalışmalar devam ediyor

17 Aralık 2004 Sonrası Çalışmaları ise şu şekilde:

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı AB ile müzakerelere başlamadan önce, sektör ile ilgili yapılacak uyum çalışmalarındaki eksiklikler, öncelikler, sıkıntı yaşayabileceğimiz alanlar, kısa ve uzun vadede bu konulara yönelik olarak alınacak tedbirler üzerinde 2005 yılı başından itibaren yoğun bir çalışma başlattı.

 

Bu kapsamda;

2005 Ocak ve Şubat aylarında sivil toplum örgütleri, meslek basın mensupları ve bilim adamları ile toplantılar yapıldı.

 

Bakanlık bünyesinde, 5 kişi Bakanlıktan, 2 kişi üniversitelerden olmak üzere 7 kişiden oluşan bir Yürütme Kurulu teşkil edildi. Bu Kurula özel sektörden de temsilcilerin katılması öngörülüyor.

 

Bakanlık bünyesinde çalışan 16 AB uzmanına ilave olarak 12 AB uzman yardımcısı işe başlatıldı. Buna ilave olarak önümüzdeki birkaç ay içerisinde 48 AB uzman yardımcısı daha istihdam edilecek.

 

AB müktesebatı üstlenildiğinde ürün ve ürün gruplarının bu uyumdan ekonomik ve sosyal olarak ne derece etkileneceğini tespit etmek amacıyla etki değerlendirme çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla ilgili süreç başlatıldı.

 

Topluluğa yeni üye olan ülkelerin müzakere süreçleri incelenerek, tarım sektöründe yaşanan deneyimler ışığında alınacak pozisyonlar değerlendirilecek.

 

Ülke tarımını tanıtıcı nitelikte ve üç dilde hazırlanacak olan bir “Türk Tarımı” kitabı basılacak.

 

Türk tarımını tanıtım amacıyla AB’ne üye ülkelerde lobi faaliyetleri yürütülecek.

 

AB’ne uyum konusunda deneyimli ve özellikle son giren 10 ülkenin müzakere sürecinde deneyimli yabancı danışman istihdamı konusunda arayışlar devam ediyor.

 

Ortak Tarım Politikasının uygulamasında büyük önem arz eden bilgi-işlem ve istatistik alt yapısının gözden geçirilerek geliştirilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor.

 

Uyum sürecinde yapılan çalışmalarda ulusal bir uzlaşma sağla-nabilmesi için Danışma Kurulu oluşturulacaktır.

 

Bu Kurulda, tarım sektöründe yer alan sivil toplum örgütü temsilcileri, özel sektör temsilcileri, meslek kuruluşları ve bilim adamları yer alacak.

Uyum sürecinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili kamuoyu da düzenli olarak bilgilendirilecek.

SigmaSoft
Arkadaşınıza göndermek için tıklayınız Yorum eklemek için tıklayınız
bebek insan kaynaklarý boya badana internet site tasarýmý çocuk gýda güvenliði